Warunki handlowe

Ogólne warunki handlowe

za sklep elektroniczny: 

KATY PATY group:

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma?nazev=KATY+PATY

 

z siedzibą: U Sluncové 666/12a, Karlín, 180 00 Praha 8, Republika Czeska

spółka zapisana w rejestrze handlowym przy Sądzie Rejonowym w Pradze

Tel.: +420 774 33 22 11, 722 666 444, 775 33 22 11

E-mail: info@katypaty.com

WWW: www.katypaty.com

(dalej tylko „Sprzedający”)

 

Adres do korespondencji Sprzedawcy: 

KATY PATY, Benátecká 1479, 25002 Stará Boleslav, Republika Czeska

 

Show-room Sprzedającego:

Na Břehu - budynek Redpoint, 19000 Praha 9 – Vysočany, Republika Czeska

KATY PATY Drive, Benátecká 1479, 25002 Stará Boleslav, Česká republika

 

1              Postanowienia wstępne

1/1 Niniejsze ogólne warunki sprzedaży określają szczegóły stosunku prawnego pomiędzy sprzedawcą a klientem (dalej również „kupujący”), jakim jest sprzedaż towarów za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem www.katypaty.com (zwanym dalej „sklepem internetowym sklep").

1/2 Ten stosunek między sprzedawcą a kupującym podlega prawu czeskiemu, w tym m.in. ustawie nr 89/2012 Dz.U., kodeksowi cywilnemu, z późniejszymi zmianami, a jeśli l kupującym jest konsumentem, to również Ustawa nr 634/1992 Sb. o ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami.

1/3 Sprzedawca nie gwarantuje aktualności, akceptacji ani adekwatności informacji na stronie internetowej sklepu internetowego lub produktów sprzedawanych przez sklep internetowy do użytku poza Republiką Czeską. Kupujący wchodząc na stronę sklepu internetowego spoza Republiki Czeskiej lub korzystając z towaru zakupionego w sklepie internetowym poza granicami Republiki Czeskiej ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wizyty na stronie i korzystania z towaru.

2              Przedmiot umowy

2/1 Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu towar określony w zamówieniu złożonym za pomocą formularza zamówienia sklepu internetowego, a Kupujący zobowiązuje się do zapłaty uzgodnionej ceny za towar, wszystko zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu. 

3             Środowisko sklepu internetowego

3/1 Kupujący może zamawiać produkty bezpośrednio z E-Boutique bez konieczności rejestracji.

3/2 Przy zamawianiu towaru Kupujący odpowiada za poprawność i kompletność wprowadzonych wymaganych danych. Dane wprowadzone przez Kupującego w ramach zamówienia towaru Sprzedający uzna za prawidłowe.

3/3 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że sklep internetowy nie musi być stale dostępny, w szczególności ze względu na niezbędną konserwację sprzętu i oprogramowania Sprzedającego lub osób trzecich.

3/4 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że oprogramowanie oraz inne elementy interfejsu internetowego E-sklepu (w tym zdjęcia oferowanych produktów) są chronione prawem autorskim. Kupujący niniejszym zobowiązuje się do niepodejmowania jakichkolwiek działań, które mogłyby pozwolić kupującemu lub osobom trzecim na ingerencję lub korzystanie bez zezwolenia z oprogramowania lub innych części interfejsu internetowego Sklepu internetowego. 

4              Zamówienie towaru i realizacja umowy

4/1 Prezentowane towary są przeznaczone do celów określonych w odpowiednich opisach towarów. Używanie towaru w jakikolwiek inny sposób, do innych celów lub niezgodnie z instrukcją użytkowania lub inną instrukcją wydaną wraz z towarem oraz konsekwencje takich działań są poza odpowiedzialnością sprzedającego.

4/2 Warunkiem prawidłowej rejestracji zamówienia w sklepie internetowym jest kompletne i prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych danych oraz innych załączników wymaganych w formularzu zamówienia. Aby zamówić produkty w sklepie internetowym, Kupujący musi wypełnić formularz zamówienia dostępny w interfejsie internetowym Sprzedającego. Zamówienie zakupu musi zawierać następujące informacje, w tym między innymi:

(a) Zamówione produkty (Nabywca umieści zamówione produkty w elektronicznym koszyku znajdującym się na interfejsie WWW Sprzedawcy),

(b) sposób zapłaty ceny zakupu towarów, dane dotyczące wymaganej dostawy zakupionych towarów oraz

(c) Informacje o kosztach związanych z dostawą towaru (dalej łącznie „Zamówienie”).

4/3 Przed ostatecznym i wiążącym potwierdzeniem zamówienia Kupujący może sprawdzić i skorygować całość Zamówienia oraz wprowadzone dane, w tym zaakceptować niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, cenę zamówionego towaru, w tym ewentualną wysyłkę i transport koszty w momencie składania zamówienia.

4/4 Jeżeli Kupujący zgadza się z treścią Zamówienia, po potwierdzeniu Zamówienia, Kupujący może ostatecznie przekazać Zamówienie do realizacji, klikając przycisk „Wyślij”. Złożone w ten sposób zamówienie będzie wiążące dla Kupującego.

4/5 Oferty, ceny oraz informacje o dostępności towarów wskazane w E-sklepie wyrażają aktualny stan magazynowy Sprzedawcy, ale ze względów technicznych i organizacyjnych dane te mogą ulec zmianie w okresie pomiędzy podpisaniem zamówienia przez Kupującego i dostawy do Sprzedawcy zgodnie z 4/6 powyżej, a tym samym towary wymienione w E-Boutique w momencie składania zamówienia mogą nie być już dostępne na deklarowanych warunkach. 

4/6 Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca wyśle ​​na adres Kupującego wskazany w zamówieniu e-mail, w którym Sprzedawca potwierdzi zamówienie.

4/7 Sprzedający zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zamówienia w uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy zamówionego towaru nie ma już w magazynie lub nie jest dostępny u dostawcy, w przypadku oczywistych błędów w cenie lub opisie towaru w Katalogu Produktów sklepu internetowego lub jeżeli Kupujący wcześniej naruszył jakąkolwiek odpowiedzialność umowną wobec Sprzedającego.

4/8 Niniejsza umowa jest wykonywana w języku czeskim, ale może być również zawarta w języku obcym. Zawarta umowa kupna zostanie zarchiwizowana przez Sprzedającego w celu jej prawidłowego wykonania w formie elektronicznej przez 5 lat bez dostępu osób trzecich. Informacje o poszczególnych krokach technicznych prowadzących do realizacji zamówienia znajdują się tutaj, gdzie proces ten jest opisany w przejrzysty sposób.

4/9 Do realizacji zamówienia mogą być wykorzystywane środki porozumiewania się na odległość. W przypadku korzystania ze środków porozumiewania się na odległość Zamawiający ponosi własne koszty za korzystanie z tych środków porozumiewania się. 

5               Cena towaru i warunki płatności

5/1 Cena towaru jest ceną umowną w rozumieniu ustawy nr 526/1990 Dz.U. o cenach, z późniejszymi zmianami i jest podana w sklepie internetowym jako cena ostateczna. Do ceny umownej zostaną doliczone koszty wysyłki i transportu, w wysokości wskazanej w sklepie internetowym w opisie możliwych sposobów dostawy i różne dla poszczególnych sposobów dostawy. Ostateczna cena obliczona po złożeniu zamówienia będzie już zawierała koszty transportu.

5/2 Zapłata za towar i koszty transportu zostanie dokonana:

(a) Przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego prowadzony przez Citfin Bank sporitelní družstvo (dalej „Konto Sprzedającego”) z terminem płatności 7 dni od wykonania umowy, nie później jednak niż przed dostawą towaru. Realizacja obowiązku płatniczego jest dodatkowo uwarunkowana prawidłowym wskazaniem odpowiedniego symbolu zmiennej.

(b) Kredytem udzielonym przez CREDIT ALLIANCE, SE, numer firmy: 24805394, z siedzibą pod adresem Na Břehu 260/1, Vysočany, 190 00 Praga 9,

(c) Kartą kredytową.

5/3 Faktura wystawiona Kupującemu przez Sprzedawcę na podstawie umowy kupna jest jednocześnie fakturą podatkową. Kupujący może odebrać towar dopiero po pełnej zapłacie ceny zakupu. 

6                  Dostawa towarów

6/1 Kupujący nabywa prawo własności towaru po pełnej zapłacie ceny zakupu lub po przejęciu towaru, w zależności od tego, co nastąpi później.

6/2 Zamówiony towar zostanie dostarczony Kupującemu na miejsce wskazane przez Kupującego w formularzu zamówienia na pełny adres. Kupujący przyjmuje jednak do wiadomości i akceptuje, że towary są przeznaczone do użytku w Republice Czeskiej.

6/3 Bieg terminu dostawy rozpoczyna się od ważnej daty realizacji zamówienia zgodnie z punktem 3/7 powyżej po wysłaniu przez Sprzedającego wiadomości e-mail z potwierdzeniem. W przypadku wybrania przez Kupującego wariantu płatności obejmującego przelew z góry, termin dostawy rozpoczyna się od pełnej zapłaty ceny zakupu, tj. jej uznania na rachunku bankowym Sprzedawcy.

6/4 O ile w sklepie elektronicznym nie wskazano innego terminu dostawy dla danego towaru, czas dostawy wynosi 45 dni roboczych. W przypadku braku możliwości dostarczenia zamówionego towaru w terminie, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Kupującego i wskaże zastępczy termin dostawy. Jeżeli Kupujący nie zgadza się ze zmianą i do tej pory nie została zawarta Umowa, jest uprawniony do anulowania Zamówienia. Jeżeli Kupujący nie wyraża zgody na zmianę, a Umowa została już zawarta, Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od Umowy do momentu dostarczenia towaru.

6/5 Jeżeli Sprzedający jest zobowiązany na podstawie Umowy do dostarczenia towaru do miejsca przeznaczenia określonego przez Kupującego w Zamówieniu Zakupu, Kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru po dostawie. O ile kupujący nie przyjmie towaru po dostawie, sprzedający ma prawo naliczyć opłatę magazynową w wysokości 100 CZK dziennie (słownie: sto koron czeskich) i jest ponadto uprawniony do rozwiązania umowy kupna. 

6/6 Jeżeli z przyczyn leżących po stronie Kupującego towar musi zostać dostarczony wielokrotnie lub w inny sposób niż wskazany w Zamówieniu Zakupu, Kupujący jest zobowiązany do zwrotu ewentualnych kosztów związanych z wielokrotną dostawą towarów i/lub kosztów związanych z innym sposobem dostawy.

6/7 Kupujący będący konsumentem potwierdza przyjęcie towaru poprzez złożenie podpisu na dokumencie towarzyszącym i/lub dowodzie dostawy. Kupujący jest odpowiedzialny za należyte przyjęcie towaru od przewoźnika, sprawdzenie integralności paczek, sprawdzenie ilości paczek oraz niezwłoczne poinformowanie przewoźnika o każdej wadzie. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń opakowań, wskazujących na możliwość uszkodzenia towaru i/lub możliwość nieuprawnionego wtargnięcia do przesyłki, zaleca się Kupującemu nieprzyjmowanie przesyłki we własnym interesie. Podpisując list przewozowy Kupujący potwierdza brak pogorszenia się stanu i nienaruszalności przesyłki towaru. Uznaje się, że o ile paczki nie zostały uszkodzone i/lub naruszone, towary zostały dostarczone bez uszkodzeń. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru bez zbędnej zwłoki po odbiorze i poinformowania sprzedającego o stwierdzonych wadach niezwłocznie po ich wykryciu. Jeżeli towar jest oznaczony jako kruchy, Kupujący jest nadal zobowiązany w obecności doręczyciela do otwarcia opakowania towaru i sprawdzenia, czy towar nie jest uszkodzony mechanicznie; jeśli kupujący tego nie zrobi lub jeśli kupujący nie zgłosi roszczenia z tytułu uszkodzenia towaru wykrytego niezwłocznie po tym, wszelkie wykryte później uszkodzenia mechaniczne towaru będą uważane za uszkodzenia powstałe po odbiorze towaru przez kupującego.

6/8 Kupujący niebędący konsumentem potwierdza przyjęcie towaru poprzez złożenie swojego podpisu na dokumencie towarzyszącym i/lub dowodzie dostawy. Kupujący niebędący konsumentem zobowiązany jest do odbioru towaru od przewoźnika, sprawdzenia integralności paczek, sprawdzenia ilości paczek oraz niezwłocznego poinformowania przewoźnika o każdej wadzie. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń opakowań, wskazujących na możliwość uszkodzenia towaru i/lub możliwość nieuprawnionego wtargnięcia do przesyłki, zaleca się Kupującemu nieprzyjmowanie przesyłki we własnym interesie. Kupujący potwierdza, że ​​przesyłka nie została uszkodzona i/lub naruszona oraz że przesyłka spełniła wszystkie warunki i wymagania określone powyżej oraz że towar został dostarczony bez wad. Późniejsze roszczenia dotyczące uszkodzonych lub uszkodzonych paczek lub towarów nie będą brane pod uwagę. Kupującemu będącemu konsumentem zaleca się zastosowanie odpowiedniego postępowania w celu uniknięcia sporu co do pochodzenia wady towaru. Konsument nie może jednak doznać naruszenia jego praw z powodu niezastosowania się do powyższej rekomendacji, w szczególności prawa do złożenia reklamacji. Jeżeli towar jest oznaczony jako kruchy, Kupujący jest nadal zobowiązany w obecności doręczyciela do otwarcia opakowania towaru i sprawdzenia, czy towar nie jest uszkodzony mechanicznie; jeśli kupujący tego nie zrobi lub jeśli kupujący nie zgłosi roszczenia z tytułu uszkodzenia towaru wykrytego niezwłocznie po tym, wszelkie wykryte później uszkodzenia mechaniczne towaru będą uważane za uszkodzenia powstałe po odbiorze towaru przez kupującego.

6/9 Jeżeli nie jest konsumentem, nieuzasadniona odmowa przyjęcia towaru nie stanowi powodu do odstąpienia od umowy, a kupujący jest zobowiązany do zapłaty uzgodnionej ceny zakupu i kosztów transportu, sprzedawca ma prawo żądać zapłaty koszty związane z próbą. w przypadku powtórnej dostawy towaru do Kupującego i nie zaakceptowania kosztów magazynowania towaru. 

7                   Odpowiedzialność za wady, okres gwarancji 

7/1 Czas trwania rękojmi z tytułu prawa za wady zgodnie z § 2165 par. 1 Kodeksu Cywilnego wskazany jest w karcie gwarancyjnej produktu, natomiast minimalny okres gwarancji dla nowych produktów w przypadkach, gdy kupującym jest konsument, wynosi 60 miesięcy, na trwałość koloru porcelany udzielamy 50-letniej gwarancji.

7/2 Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia odbioru towaru przez Kupującego i może zostać przedłużony o okres, w którym towar objęty jest gwarancją. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji okres gwarancji nie ulega przedłużeniu.

7/3 Gwarancja obejmuje wady produkcyjne produktów lub inne wady, które nie zostały spowodowane przez niefachową lub niedbałą obsługę, użytkowanie produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją użytkowania lub uszkodzenia po otrzymaniu towaru przez kupującego, takie jak: uszkodzenia mechaniczne, klęski żywiołowe takie jak uderzenie pioruna lub inne wyładowania atmosferyczne, pożar lub woda lub inne niestandardowe zjawiska.

7/4 Reklamacje z tytułu wad towaru można kierować do Sprzedawcy pisemnie lub po uprzednim uzgodnieniu osobistym w godzinach pracy. W przypadku reklamacji kupujący jest zobowiązany do zgodnego z prawdą, wyczerpującego i jasnego opisania domniemanej wady, przedstawienia karty gwarancyjnej (jeśli dotyczy), dowodu zakupu i dostawy oraz podania danych kontaktowych w celu komunikacji w sprawie rozwiązania problemu zgłoszenie reklamacyjne.

7/5 Towar nie jest przeznaczony do użytku, jeżeli ma wadę. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wady towaru lub używania towaru wykazującego wadę, jeżeli Kupujący wiedział o takiej wadzie lub mógł o niej wiedzieć z zachowaniem normalnej staranności.

7/6 Produkty oznaczone jako dekoracyjne przeznaczone są do stosowania wyłącznie jako ozdoba. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie do innych celów, możliwość wykorzystania do innych celów ani skutki wykorzystania do innych celów takiego towaru.

7/7 Pozostałe uprawnienia Kupującego będącego konsumentem oraz tryb dochodzenia roszczeń z tytułu wad określa Procedurę Reklamacyjną Sprzedawcy dostępną w Serwisie E-Commerce oraz w Salonie Sprzedawcy. 

8                  Indywidualny charakter produkcji towaru i prawo do odstąpienia od umowy

8/1 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym, których głównym materiałem konstrukcyjnym jest porcelana, są zawsze indywidualnie dopasowywane, tj. wykonywane ręcznie i barwione na podstawie i zgodnie z życzeniem Kupującego, a więc każdego z osobna, towary są oryginalne i możliwe są różnice między różnymi towarami. W tym kontekście Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z postanowieniami § 1837 Kodeksu Cywilnego nie ma możliwości odstąpienia od umowy kupna na dostawę towaru, który został zmodyfikowany zgodnie z wolą Kupującego lub dla jego osoba.

8/2 Jeżeli nie jest to przypadek, w którym nie można odstąpić od umowy kupna, kupujący będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy kupna zgodnie z postanowieniami § 1829 ust. Kodeksu Cywilnego, w terminie czternastu (14) dni od otrzymania towaru, a w przypadku, gdy przedmiotem umowy kupna jest kilka rodzajów towaru lub dostawa w kilku częściach, termin ten biegnie od dnia otrzymania ostatniego Dostawa dóbr. . Odstąpienie od umowy kupna musi zostać wysłane do Sprzedającego w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim. Nie ma formularza odstąpienia od umowy kupna, ale odstąpienie musi być jednoznaczne.

8/3 W przypadku odstąpienia od umowy kupna zgodnie z artykułem 8/2 ogólnych warunków, umowa kupna zostaje rozwiązana od początku. Towar musi zostać zwrócony Sprzedającemu w terminie czternastu (14) dni od odstąpienia od umowy Sprzedającemu. W przypadku niedopełnienia przez Kupującego obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedającemu przysługuje kara umowna w wysokości 0,1% (słownie: zero, jedna dziesiąta procenta) ceny zakupu towaru do być zwrócone, za każdy dzień zwłoki, maksymalnie jednak do wysokości ceny zakupu towaru. Postanowienie to nie narusza prawa do naprawienia szkody spowodowanej naruszeniem obowiązku, którego dotyczy kara umowna, nawet jeśli szkoda przewyższa karę umowną. Towar musi zostać zwrócony Sprzedającemu w dobrym stanie i nienoszony oraz, jeśli to możliwe, w oryginalnym opakowaniu. W przypadku wypowiedzenia umowy kupna przez Kupującego, Kupujący ponosi koszty zwrotu towaru Sprzedającemu, nawet jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany zwykłą pocztą. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jeśli zwracany przez Kupującego towar jest uszkodzony, zużyty lub częściowo zużyty, Sprzedającemu przysługuje prawo do odszkodowania za szkodę wyrządzoną Kupującemu.

8/4 W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z art. 8/2 Ogólnych Warunków, Sprzedający zwróci środki otrzymane od Kupującego w terminie czternastu (14) dni od odstąpienia przez Kupującego od umowy kupna, generalnie w taki sam sposób, w jaki Sprzedawca otrzymał je od Kupującego. Jeżeli nie będzie to możliwe, Sprzedający zwróci środki Kupującemu na konto wskazane przez Kupującego w tym celu; dopóki Kupujący nie przekaże Sprzedającemu wszystkich niezbędnych informacji dotyczących płatności, termin zwrotu środków nie biegnie. Sprzedający ma również prawo do zwrotu usługi świadczonej przez kupującego po zwrocie towaru przez kupującego lub w inny sposób, o ile kupujący wyrazi na to zgodę i kupujący nie poniesie dodatkowych kosztów. Jeśli kupujący wypowie umowę kupna, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków kupującemu, dopóki kupujący nie zwróci towaru lub udowodni, że wysłał towar sprzedającemu.

8/5 Do czasu przejęcia towaru przez kupującego, sprzedający ma prawo w każdej chwili odstąpić od umowy kupna. W takim przypadku Sprzedający zwróci Kupującemu cenę zakupu bez zbędnej zwłoki (jeśli została już zapłacona), bez gotówki na konto wskazane przez Kupującego. 


9                  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

9/1 Przetwarzając dane osobowe, sprzedawca przestrzega wszystkich obowiązków określonych w ustawie nr 101/2000 Sb. o ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami.

9/2 Zawierając umowę i niniejsze ogólne warunki, Kupujący zobowiązuje się, że Sprzedający przetwarza dane osobowe Kupującego, które podał podczas składania Zamówienia w E-butiku, w szczególności imię i nazwisko, adres zamieszkania , numer identyfikacyjny, numer NIP, adres e-mail, numer telefonu. Celem tego przetwarzania jest zawarcie i wykonanie umowy oraz oferowanie handlu i usług oraz ochrona prawnie chronionych praw i interesów sprzedawcy. Zgoda jest udzielana na czas nieokreślony i może być w każdej chwili odwołana; środek zaradczy nie dotyczy jednak danych w zakresie, w jakim Sprzedawca jest uprawniony do przetwarzania tych danych bez zgody.

9/3 Sprzedawca może upoważnić osobę trzecią do przetwarzania powyższych danych osobowych jako podmiot przetwarzający. Sprzedający niniejszym informuje kupującego i przekazuje mu wyraźne pouczenie o prawach wynikających z ustawy nr 101/2000 Dz.U. o ochronie danych osobowych, tj. w szczególności, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, że kupujący prawo dostępu do nich, ma prawo Powyższą zgodę można cofnąć w dowolnym momencie pisemnie na adres Sprzedawcy, a także ma on prawo skontaktować się z Urzędem Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia jego praw, jeżeli Sprzedający sam nie organizuje regresu na żądanie Kupującego.

9/4 Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie informacji dotyczących towarów, usług lub działalności Sprzedającego na adres e-mail Kupującego, a także wyraża zgodę na przesyłanie przez Sprzedającego informacji handlowych na adres e-mail Kupującego; Kupujący ma gwarancję, że może wycofać tę zgodę w prosty sposób i bez dodatkowych kosztów. 


10                  Pouczenie o możliwości pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich

10/1 W przypadku sporu konsumenckiego konsument może zwrócić się do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Czeska Inspekcja Handlowa jest organem właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Informacje kontaktowe:

Centralny Inspektorat Czeskiej Inspekcji Handlowej - Departament ADR

Stepanska 15 120 00 Praga 2

Strona internetowa: https://adr.coi.cz/cs

11                   Postanowienia końcowe    

11/1 Niniejsze ogólne warunki sprzedaży zamieszczone są w serwisie e-commerce www.katypaty.com, a ich treść obowiązująca w dniu złożenia Zamówienia jest przesyłana Kupującemu w ramach wiadomości e-mail potwierdzającej otrzymanie Zamówienia. (art. 3/6), który umożliwia Kupującemu archiwizację i odtwarzanie.

11/2 Ogólne warunki handlowe mają zastosowanie w zakresie i brzmieniu określonym w sklepie elektronicznym w dniu wysłania zamówienia elektronicznego. Wysyłając Zamówienie elektroniczne, Kupujący potwierdza Sprzedającemu, że zapoznał się z niniejszymi ogólnymi warunkami i akceptuje je. Zamawiający jest w wystarczającym stopniu poinformowany o niniejszych ogólnych warunkach przed faktyczną realizacją Zamówienia i ma możliwość zapoznania się z nimi.

11/3 Sprzedający w stosunku do Kupującego nie jest związany żadnym kodeksem postępowania w rozumieniu postanowień § 1826 ust. 1 niech. e) Kodeksu Cywilnego.

Cookies Information
By clicking on I Agree to All, functional, performance, analytical and marketing cookies will be stored - we can enable you to use the website comfortably, measure the functionality of our website and target you with advertising. You can easily adjust your preferences by clicking on Cookie Settings.
Cookie Settings
Cookie Settings
We use cookies
We use cookies to analyze information about our visitors, to improve our website, to display personalized content and to provide you with a great web experience. By using this website, you agree to this use.