Warunki handlowe

sklepu elektronicznego firmy

KATY PATY group:

KATY PATY Design, s.r.o. (IČ: 03789861), (DIČ: CZ03789861)

KATY PATY Faktory, s.r.o. (IČ: 04944194)

KATY PATY Colour, s.r.o. (IČ: 05626447)

KATY PATY Kaolin, s.r.o. (IČ: 05637082)

KATY PATY Porcelain, s.r.o. (IČ: 05637104)

KATY PATY Trade Mark, s.r.o. (IČ: 05717124)

KATY PATY Made, s.r.o. (IČ: 05717043)

KATY PATY Brands, s.r.o., IČ: 02039052, OR: C-307753

KATY PATY Colour, s.r.o., IČ: 05626447, OR: C-267654

KATY PATY Company, s.r.o., IČ: 06850871, OR: C-290045

KATY PATY design, s.r.o., IČ: 03789861, OR: C-237572

KATY PATY Fabric, s.r.o., IČ: 06899579, OR: C-290984

KATY PATY Faktory, s.r.o., IČ: 04944194, OR: C-256061

KATY PATY Glamour, s.r.o., IČ: 02039541, OR: C-307749

KATY PATY Group, s.r.o., IČ: 06899030, OR: C-2909751

KATY PATY Handwork,  s.r.o., IČ: 02039338, OR: C-307754

KATY PATY International, s.r.o., IČ: 02039621, OR: C-307750

KATY PATY Kaolin, s.r.o., IČ: 05637082, OR: C-268050

KATY PATY Lights, s.r.o., IČ: 02039702, OR: C-307751

KATY PATY Made, s.r.o., IČ: 05717043, OR: C-269483

KATY PATY Matte and Glossy, s.r.o., IČ: 02039117, OR: C-307756

KATY PATY Natural, s.r.o., IČ: 06899412, OR: C-290983

KATY PATY Original, s.r.o., IČ: 02039443, OR: C-307748

KATY PATY Porcelain, s.r.o., IČ: 05637104, OR: C-268051

KATY PATY Produce, s.r.o., IČ: 06899226, OR: C-290979

KATY PATY Switches, s.r.o., IČ: 02039761, OR: C-307752

KATY PATY Trade Mark, s.r.o., IČ: 05717124, OR: C-269485

KATY PATY Unique, s.r.o., IČ: 02039265, OR: C-307755

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma?nazev=KATY+PATY

 

z siedzibą: U Sluncové 666/12a, Karlín, 180 00 Praha 8, Republika Czeska

spółka zapisana w rejestrze handlowym przy Sądzie Rejonowym w Pradze

Tel.: +420 774 33 22 11, 722 666 444, 775 33 22 11

E-mail: info@katypaty.com

WWW: www.katypaty.com

(dalej tylko „Sprzedający”)

 

Adres korespondencyjny Sprzedającego:

KATY PATY, Benátecká 1479, 25002 Stará Boleslav, Republika Czeska

 

Show-room Sprzedającego:

Na Břehu - budynek Redpoint, 19000 Praha 9 – Vysočany, Republika Czeska

Show-room Sprzedającego

Claro, Národní 1022/27, 110 00 Praha 1 - Staré Město, Republika Czeska

www.claro.cz/showroom

 

1           Postanowienia wstępne

1/1     Niniejsze warunki handlowe szczegółowo regulują stosunki prawne między Sprzedającym i klientem (dalej taż „Kupujący“) w ramach sprzedaży towaru za pośrednictwem sklepu elektronicznego na stronach www.katypaty.com (dalej też „Sklep elektroniczny“).

1/2     Stosunku Sprzedającego i Kupującego podlegają czeskiemu porządkowi prawnemu, szczególnie ustawie nr 89/2012 Dz.U., Kodeks Cywilny, w obowiązującym brzmieniu, a jeżeli Kupującym jest konsument, ustawie nr 634/1992 Dz.U., o ochronie konsumentów, w obowiązującym brzmieniu.

1/3     Sprzedający nie wydaje żadnego oświadczenia co do tego, że informacje podane na stronach Sklepu elektronicznego i towary oferowane przez Sklep elektroniczny są właściwe, zatwierdzone lub dostosowane do użycia w innych miejscach poza Republiką Czeską. Jeżeli Kupujący wchodzi na strony Sklepu elektronicznego poza Republiką Czeską lub używa poza Republiką Czeską towaru nabytego w Sklepie elektronicznym, jest odpowiedzialny za następstwa takiego wejścia lub używania.

2           Przedmiot umowy

2/1     Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu towar podany w zamówieniu zadanym za pośrednictwem formularza zamówieniowego Sklepu elektronicznego a Kupujący zobowiązuje się zapłacić za dostawę towaru uzgodnioną cenę, to wszystko na warunkach podanych w niniejszych warunkach handlowych.

3           Środowisko Sklepu elektronicznego

3/1     Kupujący może w Sklepie elektronicznym zamawiać towar bezpośrednio bez rejestracji.

3/2     W zamówieniu Kupujący jest obowiązany podawać prawidłowo i prawdziwie wszystkie dane. Dane podane przez Kupującego w zamówieniu towaru są przez Sprzedającego uważane za prawidłowe.

3/3     Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Sklep elektroniczny nie musi być dostępny nieprzerwanie, zwłaszcza ze względu na konieczne utrzymanie sprzętu i oprogramowania Sprzedającego, ew. niezbędne utrzymanie sprzętu i oprogramowania osób trzecich.

3/4     Kupujący przyjmuje do wiadomości, że oprogramowanie i inne części tworzące interfejs internetowy Sklepu elektronicznego (łącznie z fotografiami oferowanych towarów) są chronione prawami autorskimi. Kupujący zobowiązuje się, że nie będzie wykonywać żadnej czynności, która jemu lub trzecim osobom mogłaby umożliwić bezprawne ingerowanie do oprogramowania lub wykorzystywanie jego lub innych części interfejsu internetowego Sklepu elektronicznego.

4           Zamówienie towaru i zawarcie umowy

4/1     Prezentowany towar jest przeznaczony do stosowania podanego w opisie konkretnego towaru. Za użycie towaru inaczej, do innego celu lub niezgodnie z instrukcją lub innymi wskazówkami dotyczącymi jego używania, które są dla towaru wydane, za następstwa takiego poczynania Sprzedający nie odpowiada.

4/2     Dla ważnego zadania zamówienia w Sklepie elektronicznym jest konieczne pełne i prawdziwe wypełnienie wszelkich przepisanych danych i przynależności podanych w formularzu zamówieniowym. W celu zamówienia towaru Kupujący wypełni formularz zamówieniowy w interfejsie internetowym Sprzedającego. Formularz zamówieniowy zawiera zwłaszcza informacje o:

(a)      zamawianym towarze (zamawiany towar Kupujący „włoży“ do elektronicznego koszyka interfejsu internetowego Sprzedającego),

(b)      sposobie płatności ceny zakupu towaru, dane o wymaganym sposobie doręczenia zamawianego towaru i

(c)      informacje o kosztach związanych z dostarczeniem towaru (dalej wspólnie tylko jako „Zamówienie“).

4/3     Przed ostatecznym i wiążącym potwierdzeniem Zamówienia Kupujący może skontrolować i poprawić całe Zamówienie i zadane dane, łącznie z akceptacją niniejszych warunków handlowych, wysokością ceny za zamówiony towar i ewentualnymi kosztami ekspedycyjnymi i dostawy obowiązującymi w czasie złożenia i odesłania zamówienia.

4/4     Jeżeli Kupujący akceptuje treść zamówienia, potwierdzając zamówienie wysyła z ostateczną ważnością zamówienie do przetworzenia klikając w „Odeślij“. Tak odesłane zamówienie jest dla Kupującego wiążące.

4/5     Oferty, ceny i informacje o dostępności towaru podane w Sklepie internetowym odzwierciedlają stan faktyczny zasobów magazynowych Sprzedającego, ale z powodów technicznych i organizacyjnych te dane mogą się zmienić w czasie od odesłania zamówienia do czasu doręczenia Zamówienia Sprzedającemu według punktu 4/6, dlatego towar, który był podany w Sklepie elektronicznym w czasie składania zamówienia, już nie musi być dostępny na deklarowanych warunkach.

4/6     Na adres e-mail podany w zamówienia Sprzedający niezwłocznie odeśle wiadomość e-mail, w której Kupującemu potwierdzi doręczenie zamówienia.

4/7     Sprzedający zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zamówienia w uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w razie wyczerpania zasobów magazynowych towaru, w razie niedostępności towaru u dostawcy, w razie ewidentnego błędu w pisaniu dotyczącego ceny lub opisu towaru w katalogu towarów w Sklepie elektronicznym lub w przypadku, kiedy Kupujący jest osobą, która już wcześniej naruszyła obowiązek umowny wobec Sprzedającego.

4/8     Umowa jest zawierana w języku czeskim; umowę można zawrzeć też w języku obcym. Zawarta umowa kupna-sprzedaży jest archiwizowana przez Sprzedającego w celu jej pomyślnego spełnienia w formie elektronicznej przez okres 5 lat i nie jest dostępna dla osób trzecich. Informacje o poszczególnych krokach technicznych prowadzących do zawarcia umowy są zawarte w niniejszych warunkach technicznych, gdzie ten proces jest w zrozumiały sposób opisany.

4/9     Podczas zawierania umowy mogą być użyte środki zdalnej komunikacji. Jeżeli podczas zawierania umowy są użyte środki zdalnej komunikacji, Kupujący na własny koszt płaci za użycie tych środków.

5           Cena towaru i warunki płatności

5/1     Cena towaru jest ustalona jako umowna w myśl ustawy nr 526/1990 Dz.U., o cenach, w brzmieniu późniejszych przepisów, i jest podana w Sklepie elektronicznym jako cena ostateczna. Koszty wysyłki i transportu, których wysokość jest podana w Sklepie elektronicznym w opisie możliwych sposobów dostawy i może się w zależności od wybranej formy różnić, są następnie naliczane w Zamówieniu. Ostateczna kalkulowana cena po wypełnieniu Zamówienia jest już podana łącznie z kosztami transportu.

5/2     Płatność za towar i koszty transportu realizuje się:

(a)      bezgotówkowo przelewem na rachunek sprzedającego prowadzony w banku Bank Citfin sporitelní družstvo (dalej tylko „rachunek sprzedającego“) z terminem płatności 7 dno od zawarcia umowy, zawsze jednak przed dostarczeniem towaru; warunkiem spełnienia obowiązku jest też podanie odpowiedniego symbolu zmiennego,

(b)      za pośrednictwem kredytu udzielonego przez spółkę CREDIT ALLIANCE, SE, IČO (REGON): 24805394, z siedzibą Na Břehu 260/1, Vysočany, 190 00 Praha 9,

(c)      kartą kredytową.

5/3     Faktura wystawiona na podstawie umowy kupna-sprzedaży przez Sprzedającego służy jednocześnie jako faktura VAT. Kupujący może odebrać towar zasadniczo dopiero po całkowitym zapłaceniu ceny.

6           Dostawa towaru

6/1     Kupujący staje się właścicielem towaru w chwili zapłacenia całej ceny zakupu towaru lub odebrania towaru – w zależności od tego, co nastąpi później.

6/2     Zamówiony towar zostanie dostarczony Kupującemu w miejscu podanym przez Kupującego w Zamówieniu jako pełny adres; Kupujący przyjmuje do wiadomości, że towar jest przeznaczony do użycia na terytorium Republiki Czeskiej.

6/3     Termin dostawy zaczyna upływać w dniu ważnego zawarcia umowy kupna-sprzedaży według artykułu 3/7 niniejszych warunków handlowych, tj.w dniu doręczenia potwierdzającej wiadomości e-mail ze strony Sprzedającego. Jeżeli Kupujący wybrał wariant płatności z góry przelewem na rachunek, termin zaczyna płynąć aż do całkowitego zapłacenia ceny zakupu, tj. od wpłynięcia odpowiedniej kwoty na rachunek Sprzedającego.

6/4     O ile w Sklepie elektronicznym nie jest podany inny termin, termin dostawy wynosi 45 dni roboczych. Jeżeli zamówionego towaru nie można dostarczyć w podanym terminie, Sprzedający poinformuje o tym niezwłocznie Kupującego wraz z informacją o zastępczym terminie dostawy. Jeżeli Kupujący nie zgadza się ze zmianą i jeżeli nie doszło do zawarcia umowy, ma prawo do stornowania Zamówienia. Jeżeli Kupujący nie zgadza się na zmianę i już doszło do zawarcia umowy, ma prawo do odstąpienia od umowy aż do chwili dostarczenia towaru.

6/5     Jeżeli Sprzedający zgodnie z umową jest obowiązany dostarczyć towar na miejsce podane przez Kupującego w zamówieniu, Kupujący jest obowiązany odebrać towar w chwili dostarczenia. Jeżeli Kupujący nie odbierze towaru w chwili dostarczenia, Sprzedający ma prawo żądać opłaty za magazynowanie w wysokości 100 CZK dziennie (słownie: sto koron czeskich) oraz jest uprawniony do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży.

6/6     W przypadku, kiedy z powodów po stronie Kupującego jest konieczne doręczanie towaru wielokrotnie lub w inny sposób, niż było podane w zamówieniu, Kupujący jest obowiązany zapłacić ewentualne koszty związane z wielokrotnym doręczaniem towaru, ew. koszty związane z innym sposobem doręczenia.

6/7     Kupujący, który jest konsumentem, potwierdza odbiór towaru swoim podpisem na dokumencie towarzyszącym lub kwicie dostawy. Kupujący jest obowiązany należycie odebrać towar od przewoźnika, skontrolować stan opakowań, liczbę paczek i w razie jakichkolwiek wad niezwłocznie zgłosić je przewoźnikowi. W razie stwierdzenia naruszenia opakowania świadczącego o możliwości uszkodzenia towaru lub o możliwym bezprawnym przeniknięciu do przesyłki zaleca się Kupującemu w jego własnym interesie odmowę przyjęcia przesyłki. Podpisując kwit dostawy Kupujący potwierdza nieuszkodzony i nienaruszony stan opakowania towaru. Uważa się, że jeżeli opakowanie nie zostało uszkodzone ani naruszone, towar został dostarczony bez uszkodzenia. Kupujący jest obowiązany bez zbędnej zwłoki skontrolować i przekazać Sprzedającemu informację o ewentualnych stwierdzonych wadach bezpośrednio po wykryciu wad. Jeżeli chodzi o towar oznaczony jako kruchy, kupujący jest obowiązany w obecności osoby doręczającej otworzyć i skontrolować, czy towar nie jest uszkodzony mechanicznie; jeżeli tak nie zrobi lub nie złoży bezpośrednio potem reklamacji z tytułu tak wykrytego uszkodzenia towaru, wszelkie później wykryte uszkodzenia mechaniczne towaru będą uważane za powstałe po odebraniu towaru przez Kupującego.

6/8     Kupujący, który nie jest konsumentem, potwierdza odebranie towaru swoim podpisem na dokumencie towarzyszącym lub kwicie dostawy. Kupujący, który nie jest konsumentem, jest obowiązany należycie odebrać towar od przewoźnika, skontrolować stan opakowań, liczbę paczek, i w razie jakichkolwiek wad niezwłocznie zgłosić je przewoźnikowi. W razie wykrycia naruszeń opakowania świadczących o możliwym uszkodzeniu towaru lub możliwym bezprawnym przeniknięciu do przesyłki zaleca się Kupującemu w jego własnym interesie odmowę przyjęcia przesyłki. Podpisując kwit dostawy Kupujący potwierdza, że opakowanie nie było uszkodzone ani naruszone i że przesyłka spełnia wszystkie warunki i przynależności podane powyżej, oraz że towar został dostarczony bez wad. Późniejsze reklamacje uszkodzeń lub naruszenia opakowania lub towaru nie będą uwzględniane. Kupującemu, który jest konsumentem, zaleca się podobne postępowanie w celu zapobieżenia sporom o to, kiedy wada na towarze powstała. Jednakże konsumentowi nie może w wyniku niedotrzymania podanego zalecenia powstać jakakolwiek ujma na jego prawach, zwłaszcza na prawie do złożenia reklamacji. Jeżeli chodzi o towar oznaczony jako kruchy, Kupujący jest zawsze obowiązany w obecności osoby doręczającej otworzyć opakowanie i skontrolować, czy towar nie jest uszkodzony mechanicznie; jeżeli tak nie uczyni lub nie złoży bezpośrednio potem reklamacji z tytułu tak uszkodzonego towaru, wszelkie wykryte później uszkodzenia mechaniczne towaru będą uważane za uszkodzenia powstałe po odebraniu towaru przez Kupującego.

6/9     Nie uzasadniona odmowa przyjęcia przesyłki przez zamawiającego nie stanowi podstaw do odstąpienia od umowy. Kupujący jest zobowiązany do przyjęcia przesyłki oraz, do zapłaty za towar wraz z kosztami dostawy. Sprzedający również ma prawo domagać się od kupującego zwrotu faktycznie poniesionych kosztów  związanych z próbą ponownego dostarczenia towaru, oraz kosztów za magazynowanie nieodebranej przesyłki.

7           Okres gwarancji, odpowiedzialność za wady

7/1   Okres gwarancji na wady z tytułu prawa zgodnie z § 2165 ust. 1 kodeksu cywilnego jest podany w karcie gwarancyjnej. Minimalny okres gwarancji dla nowych towarów wynosi 60 miesięcy, natomiast na trwałość kolorów porcelany - 50 lat.

7/2   Okres gwarancji rozpoczyna się od daty przyjęcia towaru przez nabywcę, a w szczególnych przypadkach zostaje przedłużony o czas naprawy gwarancyjnej. W przypadku nie uzasadnionych napraw, okres gwarancji nie zostanie przedłużony.

7/3   Gwarancja obejmuje wady produkcyjne lub inne wady, które nie zostały spowodowane przez niewłaściwe używanie wyrobu np: porysowanie powierzchni, uszkodzenia mechaniczne, klęski żywiołowe, wyładowania atmosferyczne, pożar, powódź lub inne nietypowe zjawiska, oraz używanie produktu sprzecznie z przeznaczeniem i instrukcją.

7/4   Reklamację dotyczącą wady produktu należy zgłosić u sprzedającego pisemnie lub osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Kupujący jest zobowiązany prawdziwie i zrozumiale opisać reklamowaną wadę, przedłożyć kartę gwarancyjną (jeżeli była wydana), dowód zakupu i dostawy, oraz podać dane do kontaktów dotyczących roszczeń reklamacyjnych.

7/5   Nie należy używać produktu z widoczną wadą produkcyjną, jeżeli kupujący tę wadę zauważył lub mógł zauważyć. Za dodatkowe uszkodzenie wadliwego wyrobu producent nie ponośi odpowiedzialności.

7/6   Element, który jest oznaczony jako ozdobny przeznaczony jest do użytku wyłącznie jako ozdoba lub dekoracja. Za wynikłe komplikacje na skutek użycia produktu do innych celów sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.

7/7   Dalsze prawa konsumenta i sposoby dochodzenia roszczeń znajdują się na stronach sklepu elektronicznego Show-romu sprzedającego.

8       Indywidualny charakter produkcji towarów a prawo odstąpienia od umowy

8/1  Kupujący przyjmuje do wiadomości, że każdy produkt wykonany z porcelany, który oferujemy w sklepie elektronicznym naszej firmy jest zawsze ręcznie wytwarzany i barwiony na życzenie nabywcy, w związku z tym każdy element jest orginalny, więc jest możliwe, że między poszczególnymi częściami mogą być nieznaczne różnice.

8/2   W tym kontekście kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z przepisami § 1837 kodeksu cywilnego niemożliwe jest odstąpienie od umowy przyjęcia towaru, który został wyprodukowany według jego życzenia i potrzeb. Również nie można odstąpić od umowy jeżeli zamówiony produkt podlega szybkiemu psuciu, a także  wyrobku nieodwracalnie zmieszanego z innym materjałem, lub kiedy towar jest na żądanie zamawiającego odpowiednio pakowany, odbiorca opakowanie poszkodził, a ze względów higienicznych produktu nie można go zwrócić. Tak też od umowy o dodaniu dżwiękowych, obrazowych lub komputerowych nagrań i rogramów gdy naruszył ich orginalne opakowanie.

8/3  Jeżeli nie jest to sytuacja o której mowa w num. 8.1 lub o innym przypadku w nimż niemożliwe jest odstąpienie od umowy, ma konsument zgodnie z § 1829 ust.1  kodeksu cywilnego, prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania zasyłki. W przypadku kiedy jest zamówiono kilka rodzajów wyrobku lub części, termin zaczyna odebraniem ostatniej przesyłki zamówienia. Wypowiedzenie umowy powinno być wysłane do sprzedającego w terminie o którym mowa powyżej, a można użyć formulaży które są dołączone do ogólnych warunków prawa handlowego.

8/4   W sytuacji odstąpienia od umowy zgodnie z prawem handlowym art. 7/2, towar musI być zwrócony sprzedającemu w ciągu 14 dni. Jeżeli kupujący naruszy dane zobowiązanie, sprzedający jest uprawniony do żądania kary umownej w wysokości 0,1 % ceny zakupu towaru, a to za każdy dzień zwłoki, maksimalnie do wysokości ceny kupna tego towaru. Przepis ten nie anuluje prawa do odszkodowania za szkody spowodowane naruszeniem zobowiązania, które podlega karze umownej, nawet w przypadku gdy szkoda przewyższa karę umowną. Towar musi być sprzedającemu zwrócony nieuszkodzony, i jeżeli to możliwe w orginalnym opakowaniu. Kupujący przyjmuje do wiadomości że ponosi koszty związane ze zwrotem towaru sprzedawcy, nawet i wtedy kiedy w drodze wyjątku niemoże być zwrócony przesyłką pocztową, a za zwracany produkt który jest uszkodzony, noszony lub częściowo zużyty wznika sprzedającemu względem nabywcy prawo na odszkodowanie.

8/5   Zgodnie z warunkami odstąpienia od umowy art. 7/2 sprzedawca zwraca w ciągu 14 dni kwotę otrzymaną od kupującego tym samym sposobem jakim od niego przyjął. Sprzedający powinien zwrócić daną kwotę przy zwrocie towaru, lub w jakikolwiek inny sposób, który uzgodni z odbiorcą tak, aby ten nie poniósł dodatkowych kosztów. Jeżeli nabywca wypowie umowę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu zapłaty wcześniej niż kupujący zwróci towar, lub udowodni, że towar jest wysłany do sprzedawcy..

8/6   Do czasu przyjęcia towaru nabywcą, sprzedający ma prawo w każdej chwili od umowy odstąpić. W takim przypadku bez zbędnej zwłoki jest zobowiązany kupującemu zwrócić daną kwotę (jeżeli była posłana) na rachunek wskazany przez kupującego.

9        Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

9/1   Według prawa handlowego podczas zawarcia umowy w sklepie elektronicznym kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Zamawiając towar podajemy imię, nazwisko, adres, numer identyfikacyjny (pesel), numer identyfikacji podatkowej, e-mail, telefon. Celem tego procesu jest zawarcie i realizacja umowy, propozycja handlu i usług, ochrona praw i prawem chronionych interesów sprzedającego. Zgodę się udziela  na czas nieokreślony, lecz może być cofnięta w dowolnym czasie, z wyjątkiem informacji którą sprzedający ma prawo przetwarzać bez zgody kupującego.

9/2   Podczas obsługi danych osobowych sprzedający powinien przestrzegać zobowiązań ustanowionych przez ustawę nr. 101/2000 Coll. o ochronie danych osobowych, z póżniejszymi zmianami.

9/3   Przetwarzanie  wymienionych danych osobowych sprzedający może powierzyć trzeciej osobie - jako spracowateli. Sprzedający ninejszym informuje kupującego i zapewnia wyraźne pouczenie o prawach wynikających z ustawy nr. 101/2000 Coll. o ochronie danych osobowych. Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, a kupujący ma prawo dostępu, oraz może udzieloną zgodę pisemnie na adres sprzedającego odwołać. W przypadku naruszenia praw konsumenta przez sprzedającego, kupujący może skontaktować się z biurem ochrony danych osobowych.

9/4   Kupujący zgadza się na  otrzymywanie informacji dotyczących towaru, służeb i firmy producenta na swój adres elektroniczny, oraz wyraża zgodę na handlowe informacje od sprzedającego. Kupującemu zapewnia się, że tę zgodę łatwo i bez żadnych kosztów może odwołać.

10       Pouczenie o możliwości pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich

10/1   W przypadku sporów konsumenckich (z wyjątkiem sporów z umów zawieranych w dziedzinie usług zdrowotnych, wydawanie i dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych zgodnie z ustawą nr. 372/2011 Coll. na usługi zdrowotne, z późniejszymi zmianami), kupujący może zwrócić się o pozasądowe rozstrzygnięcie sporu do Czeskiej Inspekcji Handlowej.
Dane kontaktowe:

Czeska Inspekcja Handlowa
Centralnego Inspektoratu Departamentu ADR
Stepanska 15   
120 00  Praha 2
Witryna sieci:  Web:https://adr.coi.cz/cs

11       Postanowienia końcowe

11/1   W aneksie do przepisów handlowych znajduje się formularz odstąpienia od umowy.

11/2   Powyższe warunki handlowe znajdują się na stronie internetowej sklepu elektronicznego firmy  www.katypaty.com , a ich treść jest przesyłana kupującemu w dniu zamówienia w e-mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia (art. 3/6), a tym samym umożliwia się nabywcy ich archiwizację i reprodukcję.

11/3   Ninejsze warunki handlowe są aktualne w treści i zakresie jak jest podano w sklepie elektronicznym w dzień wysyłania zamówienia. Odsyłając zamówienie kupujący potwierdza, że dostateczne przyswoił warunki transakcji, a że się z nimi zgadza.

11/4   Sprzedający nie jest względem kupującego związany żadnymi kodeksy zachowań w myśli postanowień § 1826 ust. 1 lit. e) kodeksu cywilnego.